UWAGA

Informacje zawarte na poniższej stronie, proszę stosować uwzględniając zalecenia wynikające ze stanu epidemicznego. 

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W AGH ONLINE

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę w AGH w formie online, odbędzie się w dniu 03.07.2020 roku od godziny 17:00. Szkolenie dotyczy przede wszystkim studentów, którzy rozpoczęli studia w II semestrze (marzec) 2020 roku oraz tych, którzy z różnych powodów nie odbyli takiego szkolenia w roku akademickim 2019/2020.

Uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu BHP dla studentów rozpoczynających naukę w AGH jest konieczne aby uzyskać wpis na kolejny semestr studiów. Poniżej  zamieszczamy zasady dotyczące uzyskania zaliczenia z kursu:

1. Samodzielne zapisanie się do kursu dostępnego w linku:

https://upel.agh.edu.pl/szkolenia/course/view.php?id=70

Hasło do kursu: student2000

2. Potwierdzenie w module "Obecność na szkoleniu" (poprzez zaznaczenie właściwej opcji).

3. Uczestnictwo w szkoleniu w formie "webinarium".

4. Samodzielne wydrukowanie w formacie A4 poziomo, wypełnienie i wysłanie dokumentu "Karta szkolenia studenta" do Sekcji BHP AGH. 

Dokument "Karta szkolenia studenta" z kodem paskowym jest do pobrania z konta kandydata w systemie rekrutacji AGH.

Kartę należy uzupełnić o datę zgodnie z dniem szkolenia oraz czytelnymi podpisami studenta. Wypełnić należy wszystkie części dokumentu. Wypełniony dokument należy przesłać za pomocą tradycyjnej poczty w całości (nie rozcinać części) na adres korespondencyjny Sekcji BHP AGH zamieszczony poniżej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

!!!UWAGA!!!

Prosimy aby po szkoleniu niezwłoczne przesłać wymagane dokumenty na powyższe dane adresowe. Na podstawie otrzymanych od Państwa dokumentów, będziemy wpisywać zaliczenia do "systemu USOS". Chcielibyśmy to uczynić jeszcze przed końcem obecnego semestru.

Brak spełnienia w/w warunków skutkować będzie brakiem zaliczenia szkolenia.

W przypadku pytań, wątpliwości jesteśmy dostępni na czacie w trakcie jak i po zakończeniu zajęć. W przypadku potrzeby kontaktu mailowego, proszę pisać na poniższe adresy:

astanek@agh.edu.pl lub lar@agh.edu.pl

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW AGH W SPRAWACH SZKOLEŃ BHP

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem ustala się co następuje:

1. Wstrzymuje się do odwołania dostarczanie przez studentów, dokumentów dotyczących zaliczenia szkoleń BHP zrealizowanych w latach ubiegłych.

2. W sprawach BHP wymagających wyjaśnień, uprasza się o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektonicznej. Dane kontaktowe Sekcji BHP w linku TUTAJ.

KOMUNIKAT W SPRAWIE OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ BHP WSTĘPNYCH DLA PRACOWNIKÓW AGH

Od dnia 17 marca 2020 roku szkolenia BHP wstępne w części instruktaż ogólny dla pracowników AGH, realizowane są zdalnie (przez internet). Udział w szkoleniu wymaga wcześniejszego przesłania maila (nie później niż dzień przed planowanym szkoleniem) przez przełożonego zatrudnianego pracownika na adres: lar@agh.edu.pl. a następnie postępowania, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w odpowiedzi.

W/w szkolenia realizowane są w każdy czwartek od godziny 9:00 (wymagane wcześniejsze zalogowanie się).

W przypadku zapytań, proszę o kontakt na w/w adres mailowy lub tel. 12-617-51-70

BADANIA PRACOWNIKÓW AGH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

!!! UWAGA !!!

Informacje Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Komunikat Kanclerza AGH w związku z badaniami z zakresu medycyny pracy w czasie zagrożenia epidemicznego.

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące w AGH druki skierowań znajdują się TUTAJ.

WYTYCZNE ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY COVID-19

!!!UWAGA!!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2, nastąpiły zmiany w wytycznych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szczegóły nowych wytycznych znajdują się TUTAJ.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie nowych wytycznych, zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Resuscytacji.

INFORMACJE O DZIAŁANIACH OCHRONNYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-Cov-2

Koronawirus - co musisz wiedzieć?

Główny Inspektorat Sanitarny - Komunikaty.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Informacje.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Stanowisko nr 1/2020 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.*

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku.*

Komunikat nr 31/2020 Kanclerza AGH zasad zabezpieczenia sanitarnego w okresie przywracania normalnego funkcjonowania Uczelni.*

Komunikat nr 32/2020 Kanclerza AGH dotyczący przywrócenia normalnego funkcjonowania systemów kontroli wjazdów na Uczelnię.*

Zasady zabezpieczenia sanitarnego Uczelni, obowiązujące do 1 czerwca 2020 roku. Wytyczne sanitarne dla osób przebywających na terenie Uczelni.

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy w kwestiach zmiany przepisów dotyczących badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.

SARS-CoV-2 jak zapobiegać zakażeniu

INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.