MATERIAŁY DO SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO DLA GRUPY STANOWISK INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH AGH:

 

 1. ZARZĄDZENIE REKTORA 7/2003 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ NAUKI W AGH. * (W szczególności załącznik nr 6 – „Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki ochrony osobistej”).
 2. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 36/2012 W SPRAWIE SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. *
 3. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 26/2017 W SPRAWIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. *
 4. ZARZĄDZENIE REKTORA 3/2005 W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI. *
 5. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20/2013 W SPRAWIE DOSTOSOWANIA UŻYTKOWANYCH MASZYN DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. *
 6.  PISMO OKÓLNE NR  6/2011 W SPRAWIE BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC Z MATERIAŁAMI O WYSOKIM STOPNIU ROZDROBNIENIA W LABORATORIACH ORAZ PRACOWNIACH AGH. * 
 7. PISMO OKÓLNE NR 3/2013 W SPRAWIE OGRANICZEŃ STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I ICH MIESZANIN. *
 8. PISMO OKÓLNE NR 8/2012 W SPRAWIE ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM. *
 9. PISMO OKÓLNE NR 4/2012 W SPRAWIE PRZEPISÓW PRZECIWPORAŻENIOWYCH. *
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE.
 11. NAUKA O PRACY - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA, ERGONOMIA – PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZELNI WYŻSZYCH. – Materiały edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

MATERIAŁY DO SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO DLA GRUPY STANOWISK ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH AGH:

 1. ZARZĄDZENIE REKTORA 7/2003 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ NAUKI W AGH. * (W szczególności załącznik nr 11 - "BHP i ergonomia na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz wyposażanie pracowników w okulary korygujące wzrok"). 
 2. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 36/2012 W SPRAWIE SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. *
 3. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 26/2017 W SPRAWIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. *
 4. ZARZĄDZENIE REKTORA 3/2005 W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI. *
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 1998 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE.
 6. Komunikat Kanclerza AGH nr 130/2015 - w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. *
 7. ERGONOMIA – INWESTYCJA W ZDROWIE. – Materiały edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy.

MATERIAŁY DO SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO DLA GRUPY STANOWISK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH W TYM KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI AGH:

 1. ZARZĄDZENIE REKTORA 7/2003 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ NAUKI W AGH. * (W szczególności załącznik nr 12 - "Organizacja prac naukowo-badawczych i eksperymentów").
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZAPEWNIENIA W UCZELNI BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY I KSZTAŁCENIA.
 3. REGULAMIN PRACY. *
 4. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 36/2012 W SPRAWIE SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. *
 5. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 29/2016 W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW NA STUDIA, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW. *
 6. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20/2013 W SPRAWIE DOSTOSOWANIA UŻYTKOWANYCH MASZYN DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. *
 7. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 26/2017 W SPRAWIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. *
 8. ZARZĄDZENIE REKTORA 3/2005 W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI.*
 9. PISMO OKÓLNE NR  6/2011 W SPRAWIE BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC Z MATERIAŁAMI O WYSOKIM STOPNIU ROZDROBNIENIA W LABORATORIACH ORAZ PRACOWNIACH AGH. *
 10. PISMO OKÓLNE NR 3/2013 W SPRAWIE OGRANICZEŃ STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I ICH MIESZANIN. *
 11. PISMO OKÓLNE NR 8/2012 W SPRAWIE ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM. *
 12. PISMO OKÓLNE NR 4/2012 W SPRAWIE PRZEPISÓW PRZECIWPORAŻENIOWYCH. *
 13. REGULAMIN STUDIÓW*
 14. USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE.
 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 1998 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE.
 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE.
 18. NAUKA O PRACY - BEZPIECZEŃSTWO, HIGIENA, ERGONOMIA – PAKIET EDUKACYJNY DLA UCZELNI WYŻSZYCH. – Materiały edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

INNE (WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH GRUP):

 

 1. KODEKS PRACY (w szczególności dział X oraz działy: VIII, XIII, XV ).
 2. REGULAMIN PRACY.  *
 3. REGULAMIN ORGANIZACYJNY AGH. *
 4. USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE.
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZAPEWNIENIA W UCZELNI BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY I KSZTAŁCENIA.
 6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 1 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY.
 7. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE CHORÓB ZAWODOWYCH.
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 14 MARCA 2000 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH.
 9. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 3 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ.
 10. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.* - Materiały Polskiej Rady Resuscytacji .
 11. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 25/2019 W SPRAWIE APTECZEK I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. *
 12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W AGH.* - mgr inż. Leszek Król

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.