INFORMACJE W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ

Od dnia 1 maja 2017r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.2017.796)).

Zgodnie z treścią w/w. rozporządzenia nie można powierzać kobietom w ciąży i kobietom karmiącym dziecko piersią wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz tych prac obejmuje między innymi:

1 Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

Dla kobiety w ciąży:

 1.1.  ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej 3kg,

 1.2.  ręczne przenoszenie pod górę przedmiotów przy pracy stałej oraz przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej,

 1.3.  ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia

1. 4 przewożenie ładunków na wózku wielokołowym poruszanym ręcznie

1.5 Prace w pozycji wymuszonej,

 1.6 prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony przy w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa,

1.7 prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Dla kobiet karmiących dziecko piersią:

1.7 ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg przy pracy stałej oraz 10 kg przy pracy dorywczej,

1.8 ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m;

1.9 ręczne przenoszenie pod górę  po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m przedmiotów o masie przekraczającej 4 kg przy pracy stałej oraz 6 kg przy pracy dorywczej,

1.10  ręczne przenoszenie pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, na wysokość 4 m przedmiotów o masie przekraczające 4 kg przy pracy stałej oraz 6 kg przy pracy dorywczej,

1.11  udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów,

1.12. ręczne przenoszenie materiałów ciekłych, gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia.

2.  Prace w narażeniu na hałas i drgania

Dla kobiet w ciąży:

2.1 prace w narażeniu na hałas, którego poziom ekspozycji odniesiony do 8 godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB, szczytowy poziom dźwięku przekracza wartość 130 dB, maksymalny poziom dźwięku  przekracza wartość 110 dB,

2.2  prace w narażeniu na hałas infradźwiękowy i ultradźwiękowy, drgania działające na organizm przez kończyny górne, których wartości określono w rozporządzeniu

 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią,

2.3. wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.

3  Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania jonizującego. 

Dla kobiet w ciąży:

3.1.  Prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

3.2 Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.

Dla kobiet karmiących dziecko piersią:

3.3  Prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych

w przepisach Prawa atomowego.

4  Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

4.1 prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmą

5 Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

5.1 prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin chemicznych spełniających kryteria klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy, w zakresie: 

działania mutagennego na komórki rozrodcze, kategorii 1A, 1B lub 2 (H340, H341),

rakotwórczości, kategorie 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),

działania szkodliwego na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2 albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

działania toksycznego na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategorii 1 lub 2 (H370, H371)– niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy

5.2. prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

a) czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,

b) leki cytostatyczne,

c) mangan,

d) syntetyczne estrogeny i progesterony,

e) tlenek węgla,

f) ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

g) rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

5.3 prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

6 Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznym.

Dla kobiet w ciąży:

6.1 Praca na wysokości poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.