UREGULOWANIA (ZARZĄDZENIA I PISMA OKÓLNE REKTORA) Z ZAKRESU BHP W AGH:

 1. ZARZĄDZENIE REKTORA 7/2003 W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ NAUKI W AGH. *
 2. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 36/2012 W SPRAWIE SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. *
 3. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 29/2016 W SPRAWIE BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW NA STUDIA, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW. *
 4. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 25/2019 W SPRAWIE APTECZEK I UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. *
 5.  ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20/2013 W SPRAWIE DOSTOSOWANIA UŻYTKOWANYCH MASZYN DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. *
 6. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 26/2017 W SPRAWIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. *
 7. ZARZĄDZENIE REKTORA 3/2005 W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI. *
 8. PISMO OKÓLNE NR  6/2011 W SPRAWIE BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC Z MATERIAŁAMI O WYSOKIM STOPNIU ROZDROBNIENIA W LABORATORIACH ORAZ PRACOWNIACH AGH. *
 9. PISMO OKÓLNE NR 3/2013 W SPRAWIE OGRANICZEŃ STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I ICH MIESZANIN. *
 10.  PISMO OKÓLNE NR 8/2012 W SPRAWIE ŚRODKÓW PROFILAKTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM. *
 11. PISMO OKÓLNE NR 4/2012 W SPRAWIE PRZEPISÓW PRZECIWPORAŻENIOWYCH. *

UREGULOWANIA Z ZAKRESU BHP ZAWARTE SĄ RÓWNIEŻ W:

 1. STATUT AGH. *
 2. REGULAMIN PRACY. *
 3. REGULAMIN ORGANIZACYJNY AGH. *
 4. REGULAMIN STUDIÓW *

WYBRANE PRZEPISY OGÓLNE BHP:

 1. KODEKS PRACY (dział X oraz niektóre przepisy zawarte w działach VI, VII, VIII, IX).
 2. USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE.
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE SPOSOBU ZAPEWNIENIA W UCZELNI BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY I KSZTAŁCENIA.
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 1 LIPCA 2009 R. W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY.
 6. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE CHORÓB ZAWODOWYCH.
 7. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 3 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE WYKAZU PRAC UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET W CIĄŻY I KOBIET KARMIĄCYCH DZIECKO PIERSIĄ.
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 1 GRUDNIA 1998 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STANOWISKACH WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE.
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 14 MARCA 2000 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY RĘCZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH. 
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE.

INNE:

 

 1. ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

 

* - dokumenty dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH.